Reference Material

Toho Iai and Shin Toho 1984 Uppsala Easter Seminar


Thanks to Uppsala Aikido for sharing these precious videos from Nishio sensei's early visits to Scandinavia. 

From the Easter seminar 1984 in Uppsala, Sweden (Uppsalaaikido Youtube)


Toho Iai:

Shohatto maegiri, Ushiro Giri - kaiten nage

Sengo giri - shiho nage, Ukenagashi - ikkyo

Tsume - irimi nage

Sayu giri - shiho nage (older form) (34:00 - 35:40)

Sengo giri (Shiho nage)

Tekubi Osae (Nikkyo)


From the Easter seminar 1984 in Uppsala, Sweden (Uppsalaaikido Youtube) 


Toho Iai: 

Kawashi Tsuki - Sankyo, Tekubi Osae - Nikkyo

Todome - Yonkyo

Gokyo (9:16min - 11:30)

Shiho giri (older variation)

Suemono giri


Shintoho: 1-5