Older Toho Iai Forms

Kiriage Ikkyo - maegiri,

Viborg, Denmark 1994 

Kiriage Kotegaeshi - sengogiri,

Viborg, Denmark 1994

Kiriage Nikkyo - sayugiri,

Viborg, Denmark 1994

Kiriage Shihonage - sanpo, Viborg, Denmark 1994

Gokyo,

Uppsala, Sweden 1984

Tsuki Sankyo variation,

Toda Sportscenter, Japan 1989.

Source: Uppsalaaikido

Aihanmi Kotegaeshi, Japan 1983 (?)

Source: Uppsalaaikido

Kaiten nage ushiro giri, Japan 1983 (?)

Source: Uppsalaaikido

Ikkyo Ura, Japan 1983 (?)

Source: Uppsalaaikido

Shiho giri, Japan 1983 (?)

Source: Uppsalaaikido