Aikido Toho Iai - 15 katas

Last Updated (Tuesday, 21 October 2008 12:15) Written by Administrator Tuesday, 21 October 2008 12:06

Print

 

No.

Kata Name

Kanji

Aikido Technique

Chiburi

1

Shohatto

初発刀

None (basic Iai exercise)

Eishin ryu

2

Uke nagashi

受け流し

Aihanmi katate tori ikkyo

3

Ushirogiri

後ろ切り

Kaitennage

4

Zengogiri

前後切り

Aihanmi katate tori shionage

5

Sayugiri

左右切り

Gyakuhanmi katate tori shionage

6

Tsukaosae

柄押え

Gyakuhanmi katate tori nikkyo

7

Tekubiosae

手首押え

Aihanmi katate tori nikkyo

8

Kawashi tsuki

かわし突き

Tsuki sankyo

 

9

Tsukekomi

付け込み

Tsuki kotegaeshi

Katori ryu

10

Tsume

詰 め

Iriminage

11

Sanpo

三 方

Sankyo

12

Shiho

四 方

Shomen/Yokomen uchi shionage

13

Nukiawase

抜き合わせ

Gokyo

 

14

Todome

とどめ

Yonkyo

Suio ryu

 

15

Suemono

据 物

None

Eishin ryu